OPĆI UVJETI POSLOVANJA
u posredovanju u prometu nekretnina

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između obrta „SU-MA, obrt za ostale rezervacijske usluge, turistička agencija, vl. Suzana Erik, Karojba, Pilati 86M“, sa sjedištem na adresi Pilati 86 M, Novaki Motovunski, Karojba, MBO: 98540491, broj obrtnice: 18011002050 (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor o posredovanju).
(2) Ovi Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenog između Posrednika i Nalogodavca te Nalogodavac, sklapanjem Ugovora o posredovanju, potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.
(3) Ako se pojedini Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem razlikuje od odredbi ovih Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog Ugovora o posredovanju.

POJMOVI I NJIHOVO ZNAČENJE

Članak 2.

(1) Posrednik u prometu nekretnina ili Posrednik je obrt „SU-MA, obrt za ostale rezervacijske usluge, turistička agencija, vl. Suzana Erik, Karojba, Pilati 86M“, koji ispunjava uvjete i registrirano je za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik).
(2) Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Agent).
(3) Posredovanje u prometu nekretnina su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri najmu, zakupu, kupnji i prodaji, zamjeni i dr.
(4) Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (najmodavac, najmoprimac, prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina) (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
(5) Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
(6) Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
(7) Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

(1) Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pisanim i/ili usmenim putem od strane Nalogodavca.
(2) Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, kao i mogućnost da je oglašavana odnosno pronađena nekretnina već iznajmljena, zakupljena, prodana ili da je vlasnik nekretnine odustao od takvog raspolaganja, te Nalogodavac prihvaća da Posrednik za takve slučajeve ne snosi odgovornost.
(3) Ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti Trećoj osobi.
(4) Ako je Treća osoba već upoznata s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je Posrednika bez odgode o tome izričito obavijestiti.
(1) Cijene najma, zakupa, kupoprodaje i sl. nekretnina iskazane su te se iste plaćaju u valuti EUR (euro).

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

(1) Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Posrednička naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom.
(2) U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno naznačene obveze Posrednika i Nalogodavca, a u ugovoru sklopljenim s vlasnikom nekretnine, i točno, istinito te potpuno naznačeni svi podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.
(3) Ugovor o posredovanju se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom o posredovanju ne ugovore rok na koji sklapaju isti, Ugovor o posredovanju smatrat će se sklopljenim na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana zaključenja istog, te se može sporazumom stranaka više puta produžiti.
(4) Prilikom prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju te nekretnine, u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.
(5) Posrednik može odbiti sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito: ako je Nalogodavac maloljetna osoba, osoba smanjene ili ograničene poslovne sposobnosti, a valjano odobrenje ili punomoć zakonskog zastupnika navedenih osoba ne postoji odnosno Posredniku nije predočeno; ako postoji osnovana sumnja u svezi identiteta odnosno ako se identitet fizičke ili pravne osobe Nalogodavca ne može utvrditi ili su ti podaci neistiniti; ako je nad Nalogodavcem pravnom osobom pokrenut postupak stečaja ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaključiti da je nesposoban za plaćanje posredničke naknade odnosno ako postoji bilo kakva dospjela nepodmirena obveza Nalogodavca prema Posredniku i slično.
(6) Ugovorom o posredovanju moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(7) Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 5.

(1) Ugovorom o (isključivom) posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), a koja obveza mora biti izričito utvrđena Ugovorom o posredovanju.
(2) Ako za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopi mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
(3) Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule isključivosti – ekskluzivnosti.
(4) Ugovorom o isključivom posredovanju Posrednik i Nalogodavac mogu ugovoriti da ukoliko Nalogodavac otkaže Ugovor u definiranom početnom roku, dužan je Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su ostvareni tijekom trajanja Ugovora.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 6.

(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano, ili otkazom bilo koje Ugovorne strane sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o posredovanju.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
(3) Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na Posredničku naknadu.
(4) Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja Ugovora o posredovanju, ili nakon prestanka, a u razdoblju od 24 mjeseca od prestanka istog Ugovora, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s Trećom osobom doveo nakon Posrednika, ili je uopće pravni posao pretežito posljedica Posrednikovog djelovanja za vrijeme ili nakon prestanka Ugovora, smatrat će se da je Nalogodavac postupio protivno načelu savjesnosti u smislu odredbi zakona koji uređuje obvezne odnose u Republici Hrvatskoj, te je dužan Posredniku u cijelosti isplatiti Posredničku naknadu.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

(1) Posrednik je obvezan prilikom posredovanja osobito na sljedeće:

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem te ga posebno upoznati na značenje i pravne posljedice klauzule isključivosti (ukoliko primjenjivo);
 2. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog pravnog posla;
 3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
 4. Po potrebi i sukladno nalogu, procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i s istom upoznati Nalogodavca;
 5. Po potrebi i sukladno nalogu upoznati Nalogodavca s poreznim aspektom prometa nekretnina;
 6. Upozoriti Nalogodavca na potencijalne osnovne rizike posredovanog pravnog posla;
 7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način;
 8. Omogućiti pregled nekretnine;
 9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja posredovanog ugovora;
 10. Po potrebi i sukladno nalogu, prisustvovati kod zaključenja pravnog posla;
 11. U posrednički dnevnik ubilježiti bitne podatke o ugovoru koji je sklopljen njegovim posredovanjem te po potrebi izdati vlastoručno potpisan izvadak iz te knjige (posrednički list);
 12. Po potrebi i sukladno nalogu prisustvovati primopredaji nekretnine;
 13. Čuvati osobne podatke Nalogodavca sukladno posebnom zakonu, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 14. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

(2) Posrednik ne odgovara ako i pored brižljivosti ne uspije u nastojanju da Nalogodavac i Treća osoba sklope namjeravani ugovor.
(3) Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnjom dobrog stručnjaka).
(4) Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama Posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 8.

(1) Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

 1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj osobi;
 2. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora o posredovanju, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
 3. Upoznati Posrednika s činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog/njezinog bračnog/izvanbračnog druga;
 4. Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine;
 5. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 6. Isplatiti Posredniku Posredničku naknadu istodobno sa sklapanjem pravnog posla (ili na drugi način predviđen Ugovorom o posredovanju), pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora;
 7. Isplatiti Posredniku posebnu naknadu za ugovorene poslove koji nisu uključeni u Posredničku naknadu, sukladno Cjeniku ili zaključenom Ugovoru o posredovanju;
 8. Nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 9. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini i ostalim ovlastima raspolaganja istom.
  (2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti zaključiti takav pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti manji od 1/3 ugovorene Posredničke naknade, a niti veći od ugovorene Posredničke naknade.
  (3) Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. Šteta će biti obračunata u skladu s troškovima koje je Posrednik imao u navedenom poslu, a što će iznositi najmanje 1/2 ugovorene Posredničke naknade.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 9.

(1) Visina Posredničke naknade slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju, i to u postotku od posredovanog pravnog posla ili u fiksnome iznosu.
(2) Ugovorena Posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u članku 7. Općih uvjeta, osim obavljanja radnji iz članka 7. stavka 1. točke 2., a za koje Posrednik ima pravo na posebnu naknadu u fiksnom iznosu sukladno Cjeniku koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. U slučaju obavljanja drugih dodatnih radnji, na temelju zahtjeva Nalogodavca, iznos posredničke satnice iznosi kako je to određeno Cjenikom ili Ugovorom o posredovanju.
(3) U slučaju obavljanja radnji članka 7. stavka 1. točke 2 Općih uvjeta, a na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored posebne naknade u fiksnom iznosu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji. Dospijeće posebne naknade i naknade troška iz prethodna dva stavka ovog članka je 15 dana od dana nastanka istih.
(4) U slučaju da zaključeni posredovani pravni posao uključuje i zaključenje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u svezi s nekretninom koja je predmet posredovanja te kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela naknade prije sklapanja glavnog ugovora, Nalogodavac se obvezuje Posredničku naknadu isplatiti Posredniku u odgovarajućim (proporcionalnim) dijelovima, od kojih prvi dio dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene naknade, a drugi na dan zaključenja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za takvo zaključenje glavnog ugovora.
(5) U slučaju da zaključeni posredovani pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela naknade prije sklapanja glavnog ugovora, Nalogodavac se obvezuje Posredničku naknadu isplatiti Posredniku na dan zaključenja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za zaključenje glavnog ugovora. U slučaju da zaključeni posredovani pravni posao uključuje isključivo zaključenje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje Posredničku naknadu isplatiti Posredniku na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji.
(6) Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati Posredničku naknadu u visini i na način utvrđen ovim člankom i zaključenim Ugovorom o posredovanju.
(7) Nalogodavac je dužan platiti Posredničku naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
(8) Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa Trećom osobom ako je:

 1. neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 2. organizirao susret ili uspostavio kontakt između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 3. Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
  (9) Nakon prestanka Ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu u roku od 24 mjeseca od prestanka istog Ugovora i u slučajevima kada Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
  (10) Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Posredničku naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način s Trećom osobom, kupcem ili prodavateljem, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem radi sklapanja predmetnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.
  (11) Ukoliko bi sukladno primjenjivim poreznopravnim propisima Posrednik u datome trenutku bio porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost, Posrednik će na iznos Posredničke naknade dodatno obračunati i takav iznos PDV-a.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

(1) Posrednik se obvezuje čuvati osobne podatke Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o Nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom Nekretninom ili s poslom za koji posreduje, a pritom se neće smatrati da je povrijeđena takva dužnost čuvanja poslovne tajne ako je Posrednik podatke otkrio osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, ukoliko je to bilo potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju.
(2) Nalogodavac Ugovorom o posredovanju i prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da dobrovoljno stavlja na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke (uključujući između ostalog ime i prezime/tvrtku, adresu prebivališta/sjedišta, OIB…) te da daje Posredniku izričitu privolu za prikupljanje, obradu i korištenje njegovih osobnih i drugih podataka u svrhu ispunjenja obveza iz Ugovora o posredovanju.
(3) Posrednik je ovlašten osobne podatke Nalogodavca proslijediti trećim osobama isključivo za potrebe pregovaranja i sklapanja pravnog posla koji je predmet posredovanja.
(4) Posrednik je obvezan obrađivati osobne podatke Nalogodavca u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka, dok je Nalogodavac ovlašten usprotiviti se daljnjoj obradi, ostvarivati pravo na pristup, ispravak i dopunu osobnih podataka.
(5) Privola za obradu osobnih podataka iz ovog članka daje se na ukupno vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju, odnosno najkasnije do trenutka prestanka istog.

SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Članak 11.

(1) Posrednik je spreman za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).
(2) Međusobna suradnja Posrednika i agencija temelji se na važećem Kodeksu etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjivat će se važeći Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, a podredno i Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.
(2) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu od prvog dana mjeseca travnja 2023. godine.
(3) Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima bit će valjani samo ako ih je Posrednik prihvatio u pisanom obliku.
(4) U slučaju spora između Posrednika i Nalogodavca u vezi pravnih odnosa koji nastanu na temelju ovog ugovora mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Posrednika, te se u istome slučaju primjenjuje materijalno pravo Republike Hrvatske.

U Karojbi, ožujak 2023. godine

POSREDNIK


SU-MA, Obrt obrt za ostale rezervacijske usluge, turistička agencija, vl. Suzana Erik

C J E N I K
Posrednik je kao agencija za posredovanje u prometu nekretnina, za obavljeno posredovanje obvezan naplatiti proviziju, i to kako slijedi:

NAJAM/ZAKUP
Provizija za posredovanje uspostavljanja pravog odnosa najma, zakupa ili sličnog odnosa kao posredovanog posla:
Najviša ukupna provizija % od ugovorene cijene/naknade za najam, zakup ili sl. Najniža ukupna provizija % od ugovorene cijene/naknade za najam, zakup ili sl.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija % Najniža ukupna provizija %

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
_ %, ali ne manje od _ eur
*Provizija se naplaćuje od prodavatelja u slučaju sklopljenog Ugovora o posredovanju s Nalogodavcem kao prodavateljem


KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
%, ali ne manje od ___
eur
*Provizija se naplaćuje od kupca u slučaju sklopljenog Ugovora o posredovanju s Nalogodavcem kao kupcem.

POSREDNIČKA SATNICA
_____EUR po satu.

PDV, ukoliko primjenjivo sukladno važećim poreznopravnim propisima, nije uključen u gore navedene cijene/iznose već se isti obračunava dodatno na takve cijene/iznose